Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu

Menu

Ostatnia informacja


16 kwiecien 2024

Dnia 4 maja 2024 o godzinie 17:00 w Kościele Św. Anny w Nowym Targu odbędzie się Msza Strażacka. Zapraszamy!

Wyjazdy OSP w 2019 roku
Stan na 11.03.2019
 
Pożar 5
Miejscowe zagrożenie 17
Ćwiczenia 0
Alarm falszywy 5
Zabezpieczenie 3
Razem
30
Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Deklaracja dostępności Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ
Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ.

Data publikacji strony internetowej: 2010-06-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-10
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Brak wersji strony z wysokim kontrastem.
Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Brak tłumacza migowego online.
Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-10
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ.
E-mail: ospnowytarg@gmail.com
Telefon: +48 570 290 404
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ
Adres: Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Targ, ul. Kowaniec 92, 34-400 Nowy Targ
E-mail: ospnowytarg@gmail.com
Telefon: +48 570 290 404
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Targ nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Na dzień przeprowadzonego badania nie istnieje funkcja dostępności tłumacza języka migowego.

e-mail pod adres: ospnowytarg@gmail.com;
telefonicznie pod numer: +48 570 290 404 - za pośrednictwem innej osoby (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy), która dokona zgłoszenia w celu rezerwacji terminu wizyty;
pocztą na adres: Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Targ, ul. Kowaniec 92, 34-400 Nowy Targ, lub osobiście. 

Projekt graficzny Ostre Reklamy - Michał Adamowski | Wykonanie U Ciwersa - strony internetowe Nowy Targ