Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu

Menu

Ostatnia informacja


16 kwiecien 2024

Dnia 4 maja 2024 o godzinie 17:00 w Kościele Św. Anny w Nowym Targu odbędzie się Msza Strażacka. Zapraszamy!

Wyjazdy OSP w 2019 roku
Stan na 11.03.2019
 
Pożar 5
Miejscowe zagrożenie 17
Ćwiczenia 0
Alarm falszywy 5
Zabezpieczenie 3
Razem
30
Organizacja Ochotniczych Straży Pożarnych

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - "Prawo o stowarzyszeniach", ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku.
Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych.
Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz własnego statutu. Statut OSP określa: siedzibę, teren działania, cele i sposoby działania, prawa i obowiązki członków, władze (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), majątek i fundusze OSP oraz zmiany statutu i rozwiązanie OSP.

Członkiem OSP może zostać:
- osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
- małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,
- osoby prawne.
 
Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
 
Członkowie OSP dzielą się na członków:
- czynnych,
- młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- wspierających,
- honorowych.
 
Członkiem czynnym
 może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie.
 
Członkiem młodzieżowej drożyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny ZOSP RP.
 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający tj. osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
- uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,
- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 
Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Nie opłacają oni składek członkowskich.
 
Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
- wybierać i być wybierani do władz OSP,
- uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
- wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
- używać munduru i odznak,
- korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
  
Do obowiązków członka czynnego należy:
- aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
- przestrzegać postanowień statutu OSP, jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
- podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
- dbać o mienie OSP,
- regularnie opłacać składki członkowskie.
 
Członkostwo ustaje wskutek:
- dobrowolnego wystąpienia z OSP,
- wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami statutu,
- skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich powyżej  1 roku,
- likwidacji OSP,
- śmierci,
- likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 
Władzami OSP są:
- walne zebranie - najwyższa władza OSP,
- zarząd - 5 do 9 członków wybranych przez walne zebranie,
- komisja rewizyjna - 3 członków wybranych przez walne zebranie.

Do kompetencji walnego zebrania należy:
- podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
- uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
- ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
- podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
- podejmowanie uchwał o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
- podejmowanie uchwał w prawach nabycia i zbytu środków trwałych,
- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
- wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz ZOSP RP.

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

Do zadań zarządu należy:
- reprezentowanie interesów OSP,
- realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
- zwoływanie walnego zebrania,
- niezwłoczne zawiadamianie sądu rejonowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
- informowanie sądu rejonowego i organu prowadzącego o swoim składzie, miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP,
- udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udzielanie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
- opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
- zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
- przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
- przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
- organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych,
- rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
- wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
- Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
- Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - taktyczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:
- wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonywania zadań operacyjno - technicznych, organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarowego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
- czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej członków OSP,
- kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
- kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych,
- dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
- opracowywanie opinii i wniosków w sprawie ochrony przeciw pożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki,

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
- przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP za szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
- składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
- przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
- wnioskowanie o udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi.

 

 

Jak zostać strażakiem członkiem OSP?
 
Aby zostać członkiem czynnym i móc uczestniczyć w działaniach ratowniczych należy:
- mieć od 18 do 65 lat
- posiadać aktualne badanie lekarskie
- posiadać stosowne szkolenie pożarnicze
- podlega
ubezpieczeniu od następstw skutków nieszczęśliwych wypadków.
 
Procedura przyjęcia w szeregi OSP:
1. Kandydat ma od 18 do 65 lat, chce zostać strażakiem, decyduje się na pewne wyrzeczenia.
2. Decyduje się, do której jednostki chce należeć.
3. Wypełnia deklarację wstąpienia do OSP.
4. Przyjęcie deklaracji (przez prezesa, naczelnika, bądź innego członka zarządu OSP) rozpoczyna okres kandydacki.
5. W okresie kandydackim osoba ta zapoznaje się ze specyfiką jednostki, wyposażeniem, obsługą podstawowego sprzętu pożarniczego i jego konserwacją, a także wykonuje prace użyteczne dla stowarzyszenia, jakim jest OSP. OSP ma charakter organizacji "non profit", więc nie należy liczyć na zapłatę za swoją pracę.
Muszą tutaj wystarczyć: 
- uścisk dłoni prezesa, 
- pochwała wzrokowa, 
- wdzięczność kolegów, itp.
Strażak czynny, to już zupełnie coś innego. Nagród dla niego jest bez liku:
- godność noszenia munduru, 
- zazdrosne spojrzenia kolegów - kiedy paraduje się w mundurze, 
- zalotne spojrzenia dziewcząt (a jeśli nosi się spódnicę, to całe grono wielbicieli), 
- dźwięk syreny (sms z informacją o alarmie) wyrywający od kolacji, albo z wanny,
- nieprzespane noce,
- przemoczone ubrania, 
- itd, itp, .........
6. Kandydaturę na strażaka opiniuje dwóch członków zarządu, a Zarząd OSP akceptuje na posiedzeniu roboczym - oczywiście po uznaniu okresu kandydackiego. Z okresu kandydackiego zwyczajowo zwalnia się osoby aktywne w MDP (młodzieżowych drużynach pożarniczych) oraz osoby budzące powszechny szacunek i zaufanie wśród wszystkich, bądź zdecydowanej większości członków OSP.
7. Od tej pory zostaje już tylko szkolenie, szkolenie i jeszcze raz szkolenie…..

Zapraszamy w szeregi OSP!

 

 

DYSTYNKCJE W OSP

Jednostka OSP

 

 

Oddział Gminny ZOSP RP, Oddział Miejski ZOSP RP, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP

 

 

Oddział Powiatowy ZOSP RP

 

 

Oddział Wojewódzki ZOSP RP

 

 

Oddział Krajowy ZOSP RP

 

 


Modlitwa Strażaka
 
Gdy obowiązek wezwie mnie 
Tam wszędzie gdzie się pali 
Ty mi, o Panie, siłę daj 
Bym życie ludzkie ocalił 

Pozwól niech dziecko póki czas 
Z płomieni cało wyniosę 
Przerażonego starca daj 
Ustrzec przed strasznym losem 

Daj Panie czujność, abym mógł 
Najsłabszy słyszeć krzyk 
Daj sprawność i przytomność, bym 
Ugasił pożar w mig 

Swe powołanie pełnić chcę 
I wszystko z siebie dać 
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec 
I o ich mienie dbać 

A jeśli taka wola Twa 
Bym życie dał w ofierze 
Ty bliskich mych w opiece miej 
O to Cię proszę szczerze

Projekt graficzny Ostre Reklamy - Michał Adamowski | Wykonanie U Ciwersa - strony internetowe Nowy Targ